X
Меню
Адвокатско дружество „ПЕТКОВ И ПЕТКОВ“

„ПЕТКОВ И ПЕТКОВ“ е адвокатско дружество, базирано в гр. София. Дружеството специализира в предоставянето на висококачествени правни услуги на клиенти от страната и чужбина в областта на гражданското, търговското и административното право, процесуалното представителство, консултиране на инвестиционни проекти, обществени поръчки и др. Дружеството си партнира успешно с широк кръг специалисти в областта на инвестициите, недвижимите имоти, принудителното изпълнение, местната и централна администрация.

Защо да инвестираме в България?

ЛЕСНО СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС

Минимален капитал в размер на 1 EUR за дружество с ограничена отговорност.
Липса на ограничения за регистрация на бизнес от чужденци.
Регистрация на дружество в рамките на три работни дни от подаване на документацията.
Липса на ограничения за закупуване на недвижими имоти, вкл. земеделска земя, парцели и сгради от чужденци и граждани на ЕС.

НАЙ-БЛАГОПРИЯТНИ ДАНЪЦИ В ЕС

10% корпоративен данък; 0% в региони с висока безработица.
10% данък върху личните доходи.
20% данък добавена стойност за всички облагаеми стоки и услуги и 9% редуцирана ставка ДДС за туристически услуги.
2-годишна амортизация на компютри и нови производствени съоръжения.
Възможност за приспадане на разходите за изследователска и развойна дейност.
Осигурителна вноска за работници и служители в размер на 31% от брутното трудово възнаграждение при минимална работна заплата за страната от 286 EUR и максимален осигурителен доход от 1538 EUR.
Стратегическа географска позиция като мост между Европа и Азия.

МАКРОИКОНОМИЧЕСКА И ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

Реален ръст на БВП - 0.9% (2013), 0.4% (2014).
Инфлация, годишно изменение - 0.4% (2013), -0,5% (2014).
Ниво на безработица - 11.8% (2013), 10,8% (2014).
Без валутен риск, фиксиран курс на BGN към EUR.
Бюджетен излишък - -1.5% (2013), -3,7% (2014), -3% (2015 – планиран).
Брутен държавен дълг 18.9% (2013).
Инвестиционен кредитен рейтинг от големите рейтингови агенции.

РАБОТНА РЪКА

Високо квалифицирана, многоезична работна ръка.
Най-конкурентни нива на работна заплата в Европа.
45 000 български студенти в Европа.
Най-ниски оперативни разходи в Европа.
Свободно движение на капитали.
Възможност за изплащане до 1 година на минималната работна заплата и на социалните и здравните осигуровки за назначение на работа на млади хора и на хора в неравностойно положение чрез Агенцията по заетостта.
Правителствена финансова подкрепа за приоритетни инвестиционни проекти.
Отличен климат, природа, храна и гостоприемство.