X
Меню

Влезе в сила новият Закон за обществените поръчки

На 15.04.2016 г. влезе в сила новият Закон за обществените поръчки. Съгласно параграф 18 от ПЗР на Закона, възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които до влизането в сила на този закон е взето решение за откриване или е публикувана покана по реда на глава осма „а“ от отменения Закон за обществените поръчки, се приключват по досегашния ред.