X
Меню

Възложителите ще провеждат съвместно процедурите по ЗОП

Възложителите ще провеждат съвместно процедурите по ЗОП

Такива промени предвижда публикуваният днес за обществено обсъждане проект за нов Закон за обществените поръчки. Възложителите ще могат да се обединяват за централизирано обявяване на поръчките, предвидени в ЗОП за строителство, услуги и доставки.

Съгласно проектозакона всяка отделна група ще се създава от МС с решение. В момента има един централизиран орган за поръчки, който се намира в Министерството на финансите и трябва да организира поръчките на всички министерства за доставката на пет групи продукти.

В новия закон този централизиран орган вече не съществува. Разрешено е обаче новите централизирани групи за поръчки да се намират и извън България.
Предвижда се също така да се провеждат обществени поръчки и по електронен път, каквато възможност съществува и при сега действащия закон.

Участниците ще имат правото да предложат продукцията си в новия електронен портал. При обявяване на поръчка за дадена стока ще се провежда търг по интернет.

Новият закон запазва досега съществуващата практика на обжалване на процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията на първа инстанция и пред Върховния административен съд на втора. Нормите обаче вече ще позволяват и разваляне на договор за изпълнение, като в този случай страните ще трябва да върнат една на друга каквото са получили.

Предвижда се създаването и на общо звено – Методически съвет, което да отговаря за контрола върху поръчките. В него ще влизат експерти от трите ведомства, които осъществяват контрол и надзор над процедурите по обществени поръчки и договорите на ведомствата – Агенцията по обществените поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата. Членовете му ще разработват насоки при осъществяване на контрола върху конкурсите.