X
Меню
Защо да инвестираме в България?

Лесно стартиране на бизнес

 • минимален капитал в размер на 1 EUR за дружество с ограничена отговорност
 • липса на ограничения за регистрация на бизнес от чужденци
 • регистрация на дружество в рамките на три работни дни от подаване на документацията
 • липса на ограничения за закупуване на недвижими имоти, вкл. земеделска земя, парцели и сгради от чужденци и граждани на ЕС

Макроикономическа и финансова стабилност

 • реален ръст на БВП - 0.9% (2013), 0.4% (2014)
 • инфлация, годишно изменение - 0.4% (2013), -0,5% (2014)
 • ниво на безработица - 11.8% (2013), 10,8% (2014)
 • без валутен риск, фиксиран курс на BGN към EUR
 • бюджетен излишък - -1.5% (2013), -3,7% (2014), -3% (2015 – планиран)
 • брутен държавен дълг 18.9% (2013)
 • инвестиционен кредитен рейтинг от големите рейтингови агенциия.

Най-благоприятни данъци в ЕС

 • 10% корпоративен данък; 0% в региони с висока безработица
 • 10% данък върху личните доходи
 • 20% данък добавена стойност за всички облагаеми стоки и услуги и 9% редуцирана ставка ДДС за туристически услуги
 • 2-годишно освобождаване от ДДС при внос на оборудване за инвестиционни проекти над €5 млн., които създават най-малко 50 работни места
 • 2-годишна амортизация на компютри и нови производствени съоръжения
 • възможност за приспадане на разходите за изследователска и развойна дейност
 • 5% данък при източника върху дивиденти и ликвидационни квоти (0% за компании от ЕС)
 • осигурителна вноска за работници и служители в размер на 31% от брутното трудово възнаграждение при минимална работна заплата за страната от 174 EUR и максимален осигурителен доход от 1227 EUR
 • Стратегическа географска позиция като мост между Европа и Азия

Работна ръка

 • високо квалифицирана, многоезична работна ръка
 • най-конкурентни нива на работна заплата в Европа
 • 45 000 български студенти в Европа
 • Най-ниски оперативни разходи в Европа.
 • Свободно движение на капитали.
 • Възможност за изплащане до 1 година на минималната работна заплата и на социалните и здравните осигуровки за назначение на работа на млади хора и на хора в неравностойно положение чрез Агенцията по заетостта.
 • Правителствена финансова подкрепа за приоритетни инвестиционни проекти.
 • Отличен климат, природа, храна и гостоприемство.

Стимули според Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ)

Съгласно ЗНИ проектите, които са сертифицирани за клас А и клас Б се ползват от следните насърчителни мерки :

 1. Информационно обслужване и съкратени административни срокове
 2. Индивидуално административно обслужване
 3. Възможност за придобиване без търг на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти - частна държавна или частна общинска собственост
 4. Финансова подкрепа за професионално обучение на лица, за нуждите на инвестиционния проект
 5. Финансова подкрепа за изграждане на елементи на прилежащата инфраструктура до границите на инвестиционния проект
 6. Финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора задължителни осигурителни вноски за новоназначени работници и служители.

ЗНИ предвижда подкрепа на приоритетни инвестиционни проекти, от всички сектори на икономиката, при изпълнени едно или повече от следните изисквания:

 • размерът на инвестицията да бъде най-малко три пъти по-голям от минималния за сертифициране на клас А
 • да създават заетост в необлагодетелствани райони или във високотехнологични дейности
 • да предвиждат изграждане на индустриални зони или технологични паркове
 • Приоритетните инвестиционни проекти се насърчават с пакет от мерки, включващи тези за клас А и клас Б, както и :
 • институционална подкрепа или публично-частно партньорство;
 • предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при спазване на определени условия – до 50 % максимален интензитет на помощта за инвестиции в образование и научни изследвания и до 10% максимален интензитет на помощта за инвестиции в преработващата промишленост