X
Меню

За реда за оспорване на задължения за местни данъци и такси

адв. Петко Петков

С Определение № 45 от 08.07.2016 г. Смесен петчленен състав на Върховния административен съд и Върховния касационен съд се произнесе по препирня за подсъдност между Софийски районен съд и Административен съд – София-град. За да определи подсъдността по спора, съдът в мотивите си дава отговор на въпроса: „Какъв е редът за установяване на недължимост на вземане за местни данъци и такси, поради изтекла погасителна давност, когато  изпълнителното производство е образувано пред частен съдебен изпълнител, съгл. чл. 4, ал. 2, изр. второ ЗМДТ?“

Производството е образувано пред Софийски районен съд по искова молба срещу Столична община с правно основание чл. 124 вр. с чл. 439 ГПК за установяване недължимост на патентен данък и мораторна лихва, предмет на изп.д. пред частен съдебен изпълнител, поради погасяването й по давност. Представена е данъчна декларация по чл. 61н ЗМДТ за облагане с патентен данък, възлагателно писмо за образуване на изпълнително производство и покана за доброволно изпълнение.

В мотивите си съдът излага, че съгласно чл. 163, ал. 1 ДОПК публичните вземания, каквито безспорно с оглед на чл. 162, ал. 1, т. 1 и 3 ДОПК са задълженията за патентен данък, се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, но само ако в закон не е предвидено друго. В чл. 4, ал. 2 ЗМДТ изрично е предвидено друго – принудителното събиране на данъците и на таксите по Закона за местните данъци и такси се извършва от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебен изпълнител по реда на Гражданския процесуален кодекс. Законодателят изрично, ясно и недвусмислено е установил първо, правото на органа, компетентен да установи публичните задължения, да възложи събирането им или на публичен изпълнител, или на съдебен изпълнител. И второ, изрично, ясно и недвусмислено е определил реда, по който всеки от изпълнителите събира публичното вземане. Право на органа в общината, който е натоварен с правомощието за събиране на неплатените в срок публични общински вземания, е да прецени дали неплатеното вземане ще бъде събрано по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от служители на общинската администрация, които са натоварени с функциите на публичен изпълнител, съгласно чл. 4, ал. 3 и 4 ЗМДТ, или това ще стори съдебен изпълнител. Но тогава, когато събирането на публичното вземане е възложено на съдебен изпълнител той действа по реда на Гражданския процесуален кодекс и защитата срещу неговите действие се осъществява именно по този ред. В конкретния случай защитата следва да бъде осъществена по реда на чл. 439, ал. 1 ГПК.