X
Меню
КЛИЕНТИ
  • Дружеството обслужва множество български и чуждестранни физически и юридически лица.
  • От 2014г. клиенти на адвокатите от дружеството са четири български общини за консултиране, изготвяне на проекти за книжа и процесуално представителство по изпълнителни дела за събиране на местни данъци и такси и други публични вземания.
  • В периода 2013-2015г. адвокатите  от дружеството участват в екипа по придобиване и учредяване на вещните права за преминаването на международния преносен газопровод "Южен поток", като осъществяват консултиране на подизпълнителя, проучване на собственост, изготвяне на книжа, покупко-продажба и учредяване на сервитути по административен ред в областите Велико Търново, Плевен и Ловеч.
  • От 2015г. клиент на адвокатското дружество е водеща българска лизингова компания.
  • През 2019 г. дружеството бе ангажирано във връзка с придобиване на вещните права, необходими за разширяване на българската газопреносна мрежа.