X
Меню

Лобистки текстове в новия Кодекс за застраховането

Необосновано преимущество за застрахователните дружества предвижда новия Кодекс за застраховането, приет на първо четене от Народното събрание.

Съгласно чл. 381, ал. 2 от проектозакона „изпълнително производство от страна на съдебен изпълнител по реда на Гражданския процесуален кодекс на основание на изпълнителен лист срещу застраховател за заплащане на дължими суми за застрахователно обезщетение или плащане, в т. ч. съдебни разноски и адвокатски възнаграждения, се образува само след като е била връчена от страна на лицето, което има право на вземане по изпълнителния лист, изрична писмена покана за доброволно плащане на застрахователя, в която са описани точният размер на дължимите суми, банковите сметки и титулярите по тях, и застрахователят не е платил в седемдневен срок от връчването на поканата.“

Законодателството не предвижда подобен ред на уведомяване за останалите правни субекти – физически и юридически лица. Промяната ще натовари правоимащите с допълнителни разноски за изготвяне и връчване на нотариална покана, макар че изпълнителното производство така или иначе започва с връчване на покана за доброволно изпълнение. По същество едно и също правно действие ще се повтаря чрез различен процесуален ред, което необосновано ще забави реалното изплащане на ликвидни вземания за застрахователно обезщетение и разноски по делото.