X
Меню
СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Учредяване на търговски дружества, консорциуми и обединения, консултиране по сделки и инвестиции, преговори, изготвяне на договори и книжа, търгове и конкурси, събиране на вземания, процесуално представителство по търговски спорове и производства по несъстоятелност пред всички съдилища и арбитражи в Република България.

ВЕЩНО ПРАВО

Консултиране по сделки с недвижими имоти, преговори, изготвяне на договори, проучване на собственост и due diligence, учредяване на сервитути по административен ред, отчуждаване, процесуално представителство по вещни спорове.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Обжалване на административни и данъчни актове по административен и съдебен ред пред административните съдилища и Комисия за защита на конкуренцията, консултиране и изготвяне на проекти на административни и данъчни актове, консултиране и изготвяне на документация по обществени поръчки за възложители, участници и кандидати.

ДАНЪЧНО ПРАВО

Процесуално представителство по данъчноправни казуси пред приходната администрация и съда. Подпомагане на местната власт в събирането на местни данъци и такси.

ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Процесуално представителство в изпълнителни производства по ГПК, ДОПК и АПК, обжалване на изпълнителни действия.

ТРУДОВО ПРАВО

Консултиране и процесуално представителство по дела за трудови злополуки.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

Kонсултиране и процесуално представителство по дела срещу застрахователни дружества и Гаранционен фонд по дела за имуществено застраховане и гражданска отговорност.