X
Меню

Категория

ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Чл. 1. Този закон урежда мерките и действията по време на извънредното положение на територията на Република България. Чл. 2. Министърът на здравеопазването освен по Закона за здравето може[...]
Придобивната давност е оригинерен (първичен) способ за придобиване на право на собственост върху имот или друга вещ, чрез непрекъснатото и необезпокояваното ѝ владеене за определен период от време. Това, че придобивната давност е първичен способ за придобиване на собственост означава, че собствеността преминава върху владелеца дори без да му е[...]
Във връзка с промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които влизат в сила от 01.01.2018 г., се предвижда пререгистрация на вече регистрираните  при съответните окръжни съдилища  юридически лица с нестопанска цел в новия, единен и електронен регистър към Агенция по вписванията. Тези лица са длъжни да подадат заявление[...]
адв. Петко Петков С Определение № 45 от 08.07.2016 г. Смесен петчленен състав на Върховния административен съд и Върховния касационен съд се произнесе по препирня за подсъдност между Софийски районен съд и Административен съд – София-град. За да определи подсъдността по спора, съдът в мотивите си дава отговор на въпроса: „Какъв[...]
Годишен финансов отчет за 2015 г.
На 15.04.2016 г. влезе в сила новият Закон за обществените поръчки. Съгласно параграф 18 от ПЗР на Закона, възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които до влизането в сила на този закон е взето решение за откриване или е публикувана покана[...]
Необосновано преимущество за застрахователните дружества предвижда новия Кодекс за застраховането, приет на първо четене от Народното събрание. Съгласно чл. 381, ал. 2 от проектозакона „изпълнително производство от страна на съдебен изпълнител по реда на Гражданския процесуален кодекс на основание на изпълнителен лист срещу застраховател за заплащане на дължими суми за[...]
Кратко сравнение между данъчните ставки в Гърция и България
Данък Гърция България Корпоративен данък 26/33% 10% Данък върху доходите на ФЛ 10-42% 10% ДДС 0%-23% 0%, 9%, 20% Данък „Дивидент“ 10% 5% Данък „Лукс“ 5%-10% 0%
  Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК, докладчик съдията Борислав Белазелков   чл. 116, б. „в“ ЗЗД   чл. 134 ЗЗД   чл. 135 ЗЗД   чл. 136 ЗЗД   чл. 16, ал. 3 ЗОЗ   чл. 67 ЗЧСИ  [...]
Ипотекираните имоти  да се продават на цена, не по-ниска от данъчната им оценка, приеха депутатите с промяна в Гражданския процесуален кодекс. Предложението е на Парламентарната група на Реформаторския блок, но получи подкрепа от опозицията – то бе прието със 140 „за“ и 2-ма въздържали се депутати. По време на вчерашните дебати[...]